Selecteer een pagina

Certificeringsplicht knaagdierbeheersing per 1 januari

door | 30 november 2016

Om overlast van ratten en muizen te voorkomen worden in de praktijk onder andere rodenticiden ingezet. Sinds 1 juli 2015 heeft elke agrariër een bewijs van vakbekwaamheid nodig om deze middelen te mogen toepassen op het eigen bedrijf. Per 1 januari 2017 wordt deze verplichting uitgebreid met een certificeringsplicht voor het buitengebruik van rodenticiden. De certificering bestaat uit twee onderdelen: een vakbekwaamheidsbewijs KBA-GB (GB= Gebruik Buiten) in aanvulling op het al geldende KBA certificaat, en een bedrijfscertificering.
Aanleiding voor de certificeringsplicht zijn aanvullende eisen die het Ctgb heeft gesteld teneinde negatieve effecten bij de inzet van rodenticiden op niet-doelwit organismen te voorkomen. Deze eisen zijn uitgewerkt in een certificatieschema IPM rattenbeheersing (IPM = Integrated Pest Management). Agrariërs moeten straks middels een audit aantonen dat zij de voorschriften uit het certificatieschema naleven. Schemabeheerder van de certificering IPM rattenbeheersing is de stichting KPMB (Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven). http://www.kpmb.nl/Stichting-KPMB/IPM-Rattenbeheersing

Voor wie?

De certificeringsplicht is niet voor alle agrariërs relevant. Agrariërs zijn certificeringsplichtig indien zij (1) knaagdierbestrijding op hun bedrijven in eigen beheer (blijven) uitvoeren, en (2) daarbij de mogelijkheid willen behouden om ook buiten gebouwen en voedselopslagplaatsen rodenticiden in te zetten. Voor inzet van middelen binnen gebouwen blijft het hebben van een KBA certificaat voldoende. De certificeringsplicht geldt ook voor professionele knaagdierbestrijders; agrariërs die de knaagdierbestrijding hebben uitbesteed kunnen het betreffende bedrijf hierop aanspreken.

Wanneer?

De certificeringsplicht gaat formeel op 1 januari 2017 in. Agrariërs die overwegen hun bedrijf te laten certificeren wordt geadviseerd zich vóór deze datum te melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In dat geval krijgen zij nog tot 1 juni 2017 om hun certificering in orde te maken. Bij buitengebruik van rodenticiden in de tussenliggende periode is het dan voldoende als zij kunnen aantonen een overeenkomst met een erkende certificerende instantie te zijn aangegaan en dat de audit plaatsvindt vóór 1 juni 2017. Voor bedrijven die zich niet vóór 1 januari bij ILT gemeld hebben geldt deze uitzondering niet.

Vakbekwaamheidsbewijs KBA-GB

Om aan te tonen dat gewerkt wordt volgens IPM (Integrated Pest Management) principes is – naast de bedrijfscertificering – een vakbekwaamheidsbewijs KBA-GB nodig. Dit is een aanvullende module op het al bestaande KBA certificaat. De KBA-GB opleiding is naar verwachting vanaf januari 2017 te volgen, onder voorwaarde dat de agrariër al over een KBA certificaat beschikt. De KBA-opleidingen worden vanaf december weer gegeven. Het actuele cursusaanbod is te vinden op www.erkenningen.nl

Bedrijfscertificering

Agrariërs die zich als bedrijf willen certificeren hebben zich hiertoe in te schrijven in een register. Bij inschrijving kunnen zij een certificerende instantie selecteren, die op het bedrijf een initiële audit uitvoert. In de jaren die volgen vindt jaarlijks een administratieve controle plaats en minimaal één fysieke controle in de drie jaar. Het register voor gecertificeerde agrariërs is op dit moment nog in ontwikkeling en komt hoogst waarschijnlijk medio december beschikbaar.

Informatie en ondersteuning

LTO heeft alle te nemen stappen voor u op een rij gezet. Kijk daarom voor meer informatie en financieel voordeel op de te nemen stappen op www.ltoledenvoordeel.nl/knaagdierbeheersing