Selecteer een pagina

Wat is uw standpunt over precisielandbouw?

door | 4 april 2017

Het Ministerie van EZ en de Topsectoren hebben behoefte aan een gemeenschappelijk beeld van de stand van zaken en het toekomstbeeld van de precisielandbouw. De gemeenschappelijke beeldvorming kan helpen om investeringen van overheden, kennisinstellingen en de agro-sector beter op elkaar af te stemmen en in onderlinge samenhang te plannen en uit te voeren. Er is immers een breed gedragen mening dat precisielandbouw bij kan dragen aan een duurzame landbouw en dat wil de overheid graag stimuleren.

Waar worden de gegevens voor gebruikt? De enquete zorgt voor een meting van hoeveel bedrijven wel en niet met precisielandbouw technologie werken en wat voor- en nadelen men ziet. Verder geeft het inzicht in welke barrières eventueel geslecht moeten worden om meer gebruik mogelijk te maken.

Wat betekent dit voor de boer? Het betekent dat niet alleen de overheid maar alle belanghebbenden gezamenlijk een plan kunnen maken om het gebruik van precisielandbouw technologie te versterken. De overheid doet daar nu ook al stappen in, zoals het stimuleren van onderzoek, onderwijs en bijvoorbeeld het gebruik van satellietdata. Een ander plan van de overheid is om een nationale proeftuin in te richten waarin de technologie gedemonstreerd wordt. De uitkomst van deze enquete helpt om die proeftuin vorm te geven op zo’n manier dat de sector er maximaal profijt van heeft.

Waarom zou ik het invullen? Iedereen heeft het over precisielandbouw, maar de mening van de boeren wordt vaak maar door een enkeling verwoord. De enquete geeft iedereen de mogelijkheid zijn standpunten te geven en biedt alle belanghebbenden een beeld over de huidige stand van zaken.

Naar enquête