Selecteer een pagina

LTO Ledenvoordeel is er voor de leden van de volgende verenigingen:

LTO Noord is de vereniging van en voor agrarische ondernemers in de 9 provincies boven de Maas. Een actieve vereniging die mee ontwikkelt en innoveert met de agrarische ondernemers. Als belangenbehartiger voor de agrarische sector vormt LTO Noord de schakel tussen haar leden, de overheid, de maatschappij en het bedrijfsleven. De vereniging heeft ruim 25.000 leden, met een directe of indirecte betrokkenheid bij de agrarische sector.

De ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganistie) is een vereniging van 15.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. We opereren al meer dan 130 jaar in netwerken, werken samen met andere economische sectoren, geven een slinger aan innovatieve projecten, investeren in bedrijven (participaties) en staan schouder aan schouder met onze leden en organiseren altijd de beste koop, als het gaat om een bedrijfsplan, bouwen en vergunningen, energie, water, bodem en vakkennis.

Meepraten waar het kan, richting geven waar het hoort en in actie komen waar het moet. Dat is in een notendop wat LLTB doet. Het uiteindelijke doel daarbij is helder: ruimte creëren voor Limburgse boeren en tuinders om te kunnen ondernemen. LLTB praat binnen lokale en regionale overheden mee over alle actuele dossiers waar de land- en tuinbouw mee te maken heeft.

LTO Nederland is dé ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders, opgericht in 1995 door de LLTB, LTO Noord en de ZLTO. Ze zet zich in voor gezonde dieren en planten en een gezonde omgeving en hebben volop oog voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, waterkwaliteit, natuur en landschap.

Glastuinbouw Nederland is de verkorte statutaire naam van LTO Glaskracht Nederland. Hierin werken LTO Noord, ZLTO en LLTB samen op de thema’s Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving aan beleidsbeïnvloeding en innovatieprogramma’s binnen het ondernemersnetwerk. Samen vertegenwoordigen we 70% van het totale glastuinbouwareaal.

De KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur) is de branchevereniging van de bloembollensector. Het overgrote deel van de bloembollenbedrijven in Nederland is bij de vereniging aangesloten. De belangrijkste activiteiten van de KAVB betreffen, kort samengevat, collectieve belangenbehartiging, het verstrekken van kennis- en informatie aan de leden en dienstverlening voor leden.

De VGB (Vereniging van groothandelaren in Bloemkwekerijproducten) heeft als primaire taak behartigen van de belangen van haar leden: Nederlandse groothandelaren in bloemen en planten. Namens de handel treedt de VGB op als woordvoerder voor de gehele sector. Dit doet zij op de thema’s arbeid, duurzaamheid, markttoegang, marktinformatie, standaardisatie en ICT.

Plantum is de branchevereniging voor bedrijven uit de sector veredeling, vermeerdering en opkweek van zaden en jonge planten. Zij zet zich in voor de belangen van haar leden en treden namens de sector op als gesprekspartner voor overheden en belangengroeperingen. Versteviging van de internationale concurrentiepositie van de sector en van groepen aangesloten leden staat hierbij centraal. Daarnaast functioneren ze als initiator van nieuwe ontwikkelingen en vraagbaak voor bedrijven.

De POV (Producentenorganisatie Varkenshouderij) is een collectief van varkenshouders. De POV fungeert als de uitvoeringsorganisatie voor collectieve sectortaken en als springplank voor versterking van de marktpositie van varkenshouders, betere verdienmodellen en een betere ketensamenwerking. Binnen de POV bepalen de leden (de varkenshouders) de koers, de boer aan het roer!”

De NOP (Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders) behartigt de sectorale belangen van de Nederlandse pluimveehouders. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de economische en maatschappelijke positie van haar leden. Bij de vereniging zijn ca. 1200 pluimveehouders aangesloten.