Nieuwe regelgeving voor glastuinbouw en open teelten

door | 30 november 2017

Op 28 november is het Koninklijk Besluit gepubliceerd dat de inwerkingtreding regelt van nieuwe regelgeving voor glastuinbouw en open teelten. Per 1 januari 2018 geldt voor de glastuinbouw een zuiveringsplicht voor te lozen afvalwater en voor open teelten worden de regels aangescherpt om verwaaiing van schadelijke stoffen naar het oppervlaktewater te verminderen. De nieuwe regelgeving is bedoeld om de verontreiniging van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Klik hier voor het officiële inwerkingtredingsbesluit.

Glastuinbouw

Voor glastuinbouw moet per 1 januari 2018 afvalwater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat gezuiverd worden met een rendement van ten minste 95 procent.
Telers hebben de mogelijkheid gehad om zich aan te melden voor het collectief zuiveren van het afvalwater om zo de kosten te beperken. Deze collectieven kunnen uitstel krijgen van het bevoegd gezag tot uiterlijk 1 januari 2021. Ook glastuinbouwbedrijven die in de grond telen en te maken hebben met veel toestromend grondwater (kwel en inzijging) kunnen bij het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften aanvragen, zodat de voorschriften kunnen worden toegesneden op de specifieke situatie van deze bedrijven.

Er is een meetprotocol opgesteld om het zuiveringsrendement van een installatie vast te kunnen stellen. De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) houdt een lijst bij met installaties die volgens het meetprotocol voldoen aan de gestelde eisen. Deze lijst is te vinden op de site van de Helpdesk Water (www.helpdeskwater.nl). Op deze lijst staan ook mobiele installaties die interessant zijn voor telers met weinig afvalwater. Met deze goedgekeurde installaties kunnen telers aantonen dat zij de ten minste 95 procent zuivering van het afvalwater halen. Telers die geen afvalwater lozen hoeven niet te beschikken over een installatie. Voor handhavers en telers is een protocol opgesteld waarmee zij aannemelijk kunnen maken dat zij niet lozen.

Open teelt

Bedrijven met een open teelt moeten maatregelen nemen om de verwaaiing (drift) van gewasbeschermingsmiddelen met ten minste 75 procent te verminderen. Deze verplichting geldt voortaan voor het hele perceel, dus ongeacht de aanwezigheid van een sloot of de afstand tot een sloot. Daarnaast zijn in het Activiteitenbesluit een aantal voorschriften voor driftreductie vereenvoudigd.

Om het naastgelegen oppervlaktewater beter te beschermen moet per 1 januari 2018 een bredere teeltvrije zone worden toegepast voor granen en grassen van 0,50 m (voorheen 0,25 m). Voor overige teelten gelden de bestaande teeltvrije zones. Bij toepassing van een driftreductie van 90 procent in plaats van de minimaal voorgeschreven 75 procent, is het in een aantal gevallen mogelijk om de teeltvrije zone te verkleinen.

Omdat voor hoge laanbomen nog geen technieken beschikbaar zijn die de drift voldoende reduceren is voor deze teelt een overgangstermijn tot 2021 opgenomen. Voor de fruitteelt is overgangsrecht opgenomen voor gebruik van een vanggewas of tunnelspuit. Vanaf 2021 moet bij gebruik hiervan ook worden aangetoond dat voldaan wordt aan de eisen voor driftreductie.

Om aan te kunnen tonen dat een spuittechniek of maatregel de drift in voldoende mate reduceert is een meetprotocol opgesteld waarmee de driftreductie van een spuittechniek wordt bepaald ten opzichte van een vastgestelde referentietechniek. De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) houdt een lijst bij met indeling van spuittechnieken in driftreductieklassen die gepubliceerd worden op de site van de Helpdesk Water (www.helpdeskwater.nl).

Achtergrond

De nieuwe regelgeving is aangekondigd in de Nota Gezonde groei duurzame oogst (2e Nota duurzame gewasbescherming, 2013). In 2015 zijn afspraken gemaakt over de implementatie van de zuiveringsplicht voor de glastuinbouw in het zgn. Hoofdlijnenakkoord Zuivering Glastuinbouw, waarin ook is opgenomen dat het toelatingsbeleid en milieubeleid zoveel als mogelijk zullen worden gesynchroniseerd. De betrokken partijen bij het akkoord zijn: LTO Glaskracht Nederland, Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Meer informatie

Informatie over waterzuiveringsinstallaties en technieken waarmee bedrijven de drift kunnen verminderen, is te vinden op de website van de Helpdesk Water. Klik hier voor goedgekeurde waterzuiveringsinstallaties en hier voor goedgekeurde driftreductietechnieken. De informatie op de site wordt half december geactualiseerd.

Meedoen met het LTO Inkoopcollectief voor mobiele waterzuivering? Klik hier om vrijblijvend aan te melden


ntb

Collectief voordeel op mobiele waterzuivering.

Lees verder